Información Inscripción.

Grazas por inscribirte no boletín de novas e información da FEGAN. Lembra que sempre poderás darte de baixa, simplemente contactando co informático a traveso do correo, comunicandolle que desexas darte de baixa. Esta inscrición permíteche informarte de cursos, novas e outras informacións destacadas as cales che serán remitidas a traveso do correo electrónico (se o mudas, non te esquezas de enviarnos o novo). Lembra ler as condicións de rexistro antes de te inscribir.

Formulario de inscrición.

 

Condicións de Rexistro

[Galego]

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade da FEDERACIÓN GALEGA DE NATACIÓN ( FEGAN de agora en diante) con CIF G15137201 e domicilio social sito en AVD. DE GLASGOW Nº13 15008, A Coruña, coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, FEGAN informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

A FEGAN informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que a FEGAN comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo .

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos da FEGAN, dirixíndose por escrito á dirección de correo ou ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Con envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de FEGAN.

 

[Español]

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la FEDERACIÓN GALEGA DE NATACIÓN (FEGAN de ahora en adelante) con CIF G15137201 y domicilio social sito en AVD. DE GLASGOW Nº13 15008, A CORUÑA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, FEGAN informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

La FEGAN informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la FEGAN se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo .

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la FEGAN, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo o al teléfono 902877192.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad de FEGAN.

 

[English]

In accordance with the regulations in force in Protection of Personal Data, we inform you that your data will be incorporated into the treatment system owned by the FEDERACIÓN GALEGA DE NATACIÓN (FEGAN from now on) with CIF G15137201 and registered office located in AVD. DE GLASGOW Nº13 15008, A CORUÑA, in order to answer your questions and send you related information that may be of your interest. In compliance with current regulations, FEGAN informs that the data will be kept for the period strictly necessary to comply with the aforementioned precepts.

Until you tell us otherwise, we understand that your data has not been modified, that you agree to notify us of any variation and that we have your consent to use them for the purposes mentioned.

FEGAN informs that it will proceed to treat the data in a lawful, loyal, transparent, adequate, pertinent, limited, accurate and updated manner. That is why FEGAN undertakes to adopt all reasonable measures so that these are suppressed or rectified without delay when they are inaccurate.

In accordance with the rights conferred by the current regulations on data protection may exercise the rights of access, rectification, limitation of treatment, deletion, portability and opposition to the processing of their personal data and consent given for the treatment of them, directing your request to the postal address indicated above or to the email .

In turn, we inform you that you can contact the Data Protection Delegate of FEGAN, by writing to the e-mail address or by phone 902877192.

You can go to the competent Control Authority to present the claim that you consider appropriate.

By submitting the data collection form you accept the FEGAN privacy policy.