Aviso Legal

[Galego]

Responsable do Ficheiro.

Titular: Federación Galega de Natación.

Dirección: Avda. Glasgow nº13 (Polid. Elviña). 15008 A Coruña.

Datos do rexistro: Inscrita no Libro Rexistro de Federacións Deportivas co número F-00528.

C.I.F.: G15137201

Dereito de información.

A Federación Galega de Natación, co obxecto de dar cumprimento ao previsto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, informa aos usuarios que os datos de carácter persoal que son facilitados, de forma voluntaria, na páxina Web serán incluídos nun ficheiro inscrito por esta na Axencia Española de Protección de Datos.

Finalidade.

A finalidade do tratamento dos datos persoais solicitados na páxina web é a de atender e responder as solicitudes de información recibidas a través deste sitio web.

Cesión de datos.

Os datos solicitados nesta páxina web non serán, en ningún caso, cedidos a terceiros.

Seguridade.

A Federación Galega de Natación, titular da páxina web, ten adoptadas as medidas de índole técnica e organizativas precisas, segundo o nivel de seguridade de protección de datos que lle corresponde legalmente, para garantir a seguridade do tratamento de datos de carácter persoal que constitúen os seus ficheiros.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

O usuario poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso deberá pórse en contacto coa Federación Galega de Natación por medio do envío dunha carta, expresando o dereito exercitado, a acreditación da personalidade e a documentación pertinente, ao seguinte enderezo: Avda. Glasgow nº13 (Polid. Elviña). 15008 A Coruña.

[Español]

Responsable del Fichero.

Titular: Federación Galega de Natación.

Dirección: Avda. Glasgow nº13 (Polid. Elviña). 15008 A Coruña.

Datos registrales: Inscrita en el Libro Registro de Federaciones Deportivas co número F-00528.

C.I.F.: G15137201

Derecho de información.

La Federación Galega de Natación, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, informa a los usuarios que los datos de carácter personal que son facilitados, de forma voluntaria, en la página Web serán incluidos en un fichero inscrito por ésta en la Agencia Española de Protección de Datos.

Finalidad.

La finalidad del tratamiento de los datos personales solicitados en la página Web es la de atender y responder las solicitudes de información recibidas a través de este sitio Web.

Cesión de datos.

Los datos recabados en esta página Web no serán, en ningún caso, cedidos a terceros.

Seguridad.

La Federación Galega de Natación, titular de la página Web, tiene adoptadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del tratamiento de datos de carácter personal que constituyen sus ficheros.

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

El usuario podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá ponerse en contacto con la Federación Galega de Natación por medio del envío de una carta, expresando el derecho ejercitado, la acreditación de la personalidad y la documentación pertinente, a el siguiente dirección: Avda. Glasgow nº13 (Polid. Elviña). 15008 A Coruña.


Licenza dos contidos: Licencia de Creative Commons