Transparencia

Información económica, orzamentaria e estatística

A Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

A Lei aplícase a todas as Administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Majestad o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a Dereito Administrativo.

A Lei establece as obrigacións de publicación que afectan ás entidades públicas para garantir a transparencia na súa actividade e regula o dereito de acceso dos cidadáns á información pública.

Descargar Lei de Transparencia (texto orixinal)
BOE-A-2013-12887-G

Ano 2024

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019

Ano 2018

Ano 2017

Ano 2016

Ano 2015

Tempada 2015/2016

Tempada 2014-2015

Tempada 2013-2014

Tempada 2011-2012